วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย ตระหนักในประโยชน์ของการมีการกำกับดูแลที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน
2. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบนโยบาย แผนงาน ระบบงาน ของมหาวิทยาลัย
3. ความมีตัวตน และความปลอดภัยของทรัพย์สิน
4. ความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร
5. ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด