วัตถุประสงค์ของหน่วยตรวจสอบภายใน

                หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้ความเชื่อมั่นเเละให้คำปรึกษาแนะนำอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ของการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการเสนอเเนะแนวทางหรือมาตรการเพื่อเพิ่มคุณค่าและพัฒนาการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง