อำนาจหน้าที่

              1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสาร ระบบงาน ทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงาน รวมทั้ง การสอบถาม ขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตรวจสอบ

              2. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

              3. ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยปราศจากการแทรกแซงของผู้ใด รวมทั้งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบหรือไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการหรือคณะกรรมการใดๆ ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานในสังกัด อันอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ความรับผิดชอบ

              หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้

              1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่น ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดีความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมบริหารคึวามเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยด้วย

              2. กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

              3. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

               ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบที่ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปีไว้ด้วย

              4. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 3.

              5. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบเสร็จแล้ว กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้รายงานผลรายงานผลการตรวจสอบทันที

              6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามข้อสั่งการของอธิการบดีในรายงานผลการตรวจสอบ

              7. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงานคุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้ง ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติให้ผู้ว่าจ้างเชี่ยวชาญต่อไป

              8. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่อธิการบดี และผู้ที่เกี่ยวข้อง

              9. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน

              10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี

ขอบเขตความรับผิดชอบ

                1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (ASSURANCE SERVICES)

                   -  การตรวจสอบการเงินและบัญชี (FINANCIAL AUDITING)

                   -  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)

                   -  การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)

                   -  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL AUDITING)

                   -  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)

                   -  การตรวจสอบการบริหารจัดการ (MANAGEMENT AUDITING)

                   -  การตรวจสอบพิเศษ (SPECIAL AUDITING)

              2. งานบริการให้คำปรึกษา (CONSULTING SERVICES)

                   -  ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

                   -  ด้านการวางระบบงาน

               3. งานตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

              4. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

              5. งานพัฒนาบุคลากร และหน่วยตรวจสอบภายใน

                   - การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน และมีความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

                   - การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมินปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ

              6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

** สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 มีมติให้ปรับโครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยย้ายหน่วยตรวจสอบภายใน จากเดิมสังกัดสำนักงานอธิการบดี มาเป็นส่วนงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย