หน่วยตรวจสอบภายใน
  อาคาร 9 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
  114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท 
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  เบอร์โทร  : 02 649 5000 ต่อ 15635 , 15637 , 11521
  โทรสาร    : 0-2259 2219
  E-mail     : internalaudit@g.swu.ac.th

 ติดต่อสอบถาม /ข้อเสนอเเนะ /ร้องทุกข์ร้องเรียน : https://complaint.swu.ac.th
/