รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางมาเรียม ศิลธรรม

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15635  และ 0-2259-2219

E-mail : mariam@g.swu.ac.th

นางสาวศุภจิตรา วิจิตร

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15637  และ 0-2259-2219

E-mail : supachit@g.swu.ac.th

นางสาวศิริลักษณ์  คำมณี

นักตรวจสอบภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15637  และ 0-2259-2219

E-mail : siriluckkh@g.swu.ac.th

นางสาวภัคนิจ  ภัสสัตยางกูร

นักตรวจสอบภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15637  และ 0-2259-2219

E-mail : pakanit@g.swu.ac.th

นายวิบูลย์  กังวานศุภมงคล

นักตรวจสอบภายใน (พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15637  และ 0-2259-2219

E-mail : viboon@g.swu.ac.th