การตรวจสอบภายใน

 TitleCreated DateCategorySizeClicks
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0409.3/ว36 ลว 3 กพ 6412/2/202125649.09 MB36
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2564 ที่ กค 0409.4/ว 625 ลว 30 ธค 63 12/1/202125643.21 MB30
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับภาครัฐ (ฉบับที่ 3) 2564 ที่ กค 0409.2/ว107 ลว16 กค 6412/2/202125642.85 MB37
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 256412/1/20212564111.26 KB43
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว540 ลว 6 พย 2563)12/2/202125639.15 MB90
แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 589 ลว 27 ธค 2562)2/18/202125626.17 MB35
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ฉ.2 กค0409.2/ว 118 วันที่ 9 ต.ค. 25622/18/202125621.14 MB30
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ กค 0409.2/ว 123 วันที่ 14 พ.ย. 25612/18/202125611.71 MB42