วิสัยทัศน์ (Vision) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

                        เป็นหน่วยงานให้บริการด้านหลักประกัน  (Assurance Services) และด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารงานและระบบบริหารงานที่โปร่งใส  และส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงการดำเนินงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยรับตรวจและมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission) ของหน่วยตรวจสอบภายใน

                        ตรวจสอบวิเคราะห์ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน  เพื่อเพิ่มคุณค่าให้มหาวิทยาลัย