ประวัติความเป็นมา

                        หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เริ่มขึ้นโดยกระทรวงการคลังกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505  ข้อ 50  และโดยมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2519 กำหนดให้ส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม มีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพือช่วยให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลจากรายงานการตรวจสอบภายในมาใช้ประกอบการ ตัดสินใจอย่าง  ถูกต้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่  ได้อย่างเป็นอิสระ

 

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ